Raport i Kërkesave për Qasje në Dokumente Publike për vitin 2022

Raporti Janar 2023 Komuna e Kamenicës trajton çdo vit kërkesat për Qasje në Dokumente Publike sipas LIGJIT NR. 06/L-081.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi janar 13, 2023, 22:54 (UTC)
U krijua janar 13, 2023, 22:53 (UTC)