VENDIM PËR MIRATIMIN E PLANIT TË PUNËS TË KUVENDIT TË KOMUNËS SË KAMENICËS PËR VITIN 2023

  1. Me këtë vendim Kuvendi i Komunës së Kamenicës miraton Planin e Punës të Kuvendit të Komunës së Kamenicës për vitin 2023.
  2. Pjesë përbërëse e këtij vendimi është Plani Sh.01, Nr. 1381 i Datës: 13.01.2023 i Punës së Kuvendit të Komunës së Kamenicës për vitin 2023.
  3. Ky vendim hyn në fuqi 7 ditë pas publikimit në giuhë zyrtare në ueb faqe të komunës.
  4. Përkujdesjen për zbatimin e Planit të Punës së Kuvendit Komunal për vitin 2023, e bënë Kryesuesi i Kuvendit Komunal.

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi shkurt 23, 2023, 10:50 (UTC)
U krijua shkurt 23, 2023, 10:48 (UTC)