NJOFTIM PËR KONTRATË - Furnizim me barna për pensionist

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit QKMF-ja

Të dhënat dhe burimet

Info shtesë

Fusha Vlera
Ndryshuar së fundmi prill 7, 2023, 13:34 (UTC)
U krijua prill 7, 2023, 13:01 (UTC)